OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021

I v tomto roce jsme byli, bohužel, nuceni zrušit tradiční výroční schůzi. Přijměte, prosím, tedy alespoň tyto řádky, které vám, doufáme, udělají radost a po jejichž přečtení si řeknete, že Vás těší být naším členem. Protože vše, co děláme, děláme právě s ohledem na vás, naše členy. Věřte, že každý člen je velice cenný, neboť spolek bez členů je jen prázdnou schránkou.

Věříme, že jste letos při sčítání lidu podpořili německou menšinu. Může se to zdát jako maličkost, ale pro naši práci, pro udržení místní německé kultury, která je nedílnou součástí kulturního dědictví našeho státu, je to velice důležité. Dnešní doba oceňuje jen to, co se dá spočítat a tím pádem, čím víc lidí se přihlásí k německé národnosti, tím více s ní bude celá společnost počítat a nebude ji přehlížet.

První společné setkání jsme načali „Kaffeeklatschem“ v červnu, a to v Žacléři! Náš mladý člen Petr Kuráň nám umožnil toto setkání v jeho domku. Bylo to krásné setkání. Následoval, samozřejmě, ještě Kaffeeklatsch i v Trutnově, který jsme si zopakovali ještě v září.

Nezapomněli jsme si ani „odskočit“ na brigádu na hřbitov v Debrném, abychom ho zase o kousek vylepšili.

V červnu jsme také uspořádali tradiční Česko-německý dětský den, kterého se opět zúčastnilo mnoho dětí a jejich rodičů.

V srpnu proběhla ve Vrchlabí vernisáž výstavy k projektu Prameny Krkonoš s titulem „Opevněná krajina, lidé východních Krkonoš 1938“. Pro tuto výstavu jsme zprostředkovali vyprávění pamětníků a byli jsme její součástí.

V září se v Trutnově, tentokrát Horním Starém Městě, uskutečnily Dny evropského kulturního dědictví, kde jsme měli svůj prezentační stánek, a náš člen pan Jörg Faber, tamní rodák, vystoupil v kostele se svým pásmem povídání, zpívání a hraní na citeru.

V září jsme se také podívali do Liberce za místní německou menšinou. Navštívili jsme jejich Centrum setkávání a prošli jsme se po stopách významné fabrikantské rodiny Liebigů, která na architektonické tváři Liberce zanechala nesmazatelné stopy.

V říjnu přijela každoroční delegace rodáků z Broumovska s několikadenním programem, se kterým jsme rádi pomohli. V sobotu 2. října proběhlo pietní setkání na Bukové hoře k uctění památky tragicky zemřelých teplických rodáků v divoké době na konci 2. světové války. Dále pak vernisáž výstavy obrazů WAND WIND WUND německého malíře a předsedy krajanského spolku Broumovska pana Erika Buchholze. Vernisáž proběhla na Městském úřadu v Teplicích nad Metují. Vernisáž byla doprovázena zhudebnělými básněmi teplické rodačky Gertie Hampel-Faltis v podání Sandry Siegmeier a dalších hudebníků.

Na konci října se nám podařilo zorganizovat komentovanou procházku po ztracené obci Libná u Adršpachu s tamní rodačkou paní Christel John, která žije v Německu. Procházky se zúčastnilo přibližně 120 zájemců. Takový zájem jsme nečekali a moc nás potěšil. Na procházku další den navazovala již tradiční GPS hra v terénu zaniklé Libné. Studenti se prošli po katastru obce a připomněli si, jak vypadala a jak se tam žilo. Zvlášť když jim o tom vyprávěla přímo rodačka paní John.

V tomto období proběhlo také několik besed s 8. a 9. třídami trutnovských základních škol u nás v Centru setkávání nebo přímo na školách. Tématem byly dvě otázky „Proč se učíme německy?“ a „Proč je u nás němčina doma?“

Během celého podzimu natáčel pan Jörg Schilling z německého filmového studia Sirius dokumentární film o současných snahách o česko-německé porozumění v našem regionu. My jsme partnerem tohoto filmu a zprostředkovali jsme většinu setkání a rozhovorů /např. spolek NaŽďár a kostel v Horním Žďáru, spolek ve Starém Rokytníku, spolek Trutnov-město draka, starosta města Trutnova, muzeum v Žacléři, rozhovor s panem Zierisem ze Sklenářovic a panem Faberem z Horního Starého Města/. Sami jsme poskytli rozhovory a informace o naší práci celkově, o projektu Paurisch a o obnově hřbitova v Debrném. Film by měl mít slavnostní premiéru příští rok v Trutnově.

Velkou akcí našeho spolku se pro rok 2021 stala obnova centrálního kříže v Debrném. Obnova mohla být provedena jen díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti, německé obce Lohfelden, se kterou máme díky libečskému rodáku panu Karl-Heinz Kuhnovi přátelské vztahy, a vlastního města Trutnov. A v neposlední řadě díky úsilí všech dobrovolníků, kteří chodí na hřbitov neúnavně a pravidelně pomáhat.

/Jako přílohu vám posíláme text informační tabule, která je umístěna u vstupu na hřbitov v Debrném. Abyste si sami mohli přečíst, proč, kdy a jak to všechno proběhlo./

Aktivity našeho spolku jsme letos završili tradiční přednáškou v trutnovském muzeu. Jako každý rok byla věnována jedné významné německé trutnovské osobnosti a ujal se jí jako vždy náš místopředseda pan Roman Reil. Tentokrát byla věnována osobnosti Hermanna Raucha, který byl v Trutnově 25 let starostou.

Během roku pokračoval ale i projekt Paurisch - jak se u nás doma mluvilo a stále ještě částečně mluví“. Jde o zvukové zachycení našeho místního německého nářečí a sledování místních rozdílů. První výsledky si můžete poslechnout na našich webových stránkách. Vzhledem ke ztíženým podmínkám a důležitosti tématu bude tento projekt pokračovat i v roce 2022. Rádi přivítáme další rodilé mluvčí J. 

I přes ztížené podmínky probíhaly kurzy němčiny. Zvlášť máme radost ze zájmu dětí.

Moc nás mrzí, že jsme nemohli uskutečnit výroční schůzi, a proto ji v příštím roce plánujeme již na květen.

Věříme, že se ale uvidíme již dříve a to při „Kaffeeklatschi“ v březnu.

Zůstávejte všichni zdrávi!                   Těšíme se na vás!

♦♦♦

RÜCKBLICK AUF DAS JAHR 2021

Leider mussten wir auch in diesem Jahr unser traditionelles Jahrestreffen absagen. Wir bitten Sie daher, zumindest diese Zeilen zu akzeptieren, von denen wir hoffen, dass sie Ihnen Freude bereiten und nach deren Lektüre Sie sagen werden, dass Sie froh sind, unser Mitglied zu sein. Denn bei allem, was wir tun, haben wir Sie, unsere Mitglieder, im Blick. Glauben Sie daran, dass jedes Mitglied sehr wertvoll ist, denn eine Gesellschaft ohne Mitglieder ist nur eine leere Hülle.

Wir hoffen, dass Sie die deutsche Minderheit bei der diesjährigen Volkszählung unterstützt haben. Es mag wie eine Kleinigkeit erscheinen, aber es ist sehr wichtig für unsere Arbeit, für die Erhaltung der lokalen deutschen Kultur, die ein wesentlicher Bestandteil des kulturellen Erbes unseres Landes ist. In der heutigen Zeit zählt nur, was zählbar ist, und je mehr Menschen sich als Deutsche bekennen, desto mehr wird die Gesellschaft als Ganzes auf die deutsche Nationalität setzen und sie nicht ignorieren.

Wir begannen unser erstes gemeinsames Treffen mit dem ersten "Kaffeeklatsch" im Juni in Schatzlar! Unser junges Mitglied Petr Kuráň ermöglichte dieses Treffen in seinem Haus. Es war ein wunderschönes Treffen. Es folgte natürlich ein weiterer Kaffeeklatsch in Trautenau, den wir im September wiederholten.

Wir haben nicht vergessen, zum Friedhof in Debrne zu "hüpfen", um ihn wieder zu verbessern.

Im Juni organisierten wir auch den traditionellen deutschen-tschechischen Kindertag, an dem wieder viele Kinder und ihre Eltern teilnahmen.

Im August fand in Vrchlabí die Eröffnung der Ausstellung für das Projekt Quellen des Riesengebirges mit dem Titel "Befestigte Landschaft, Menschen des östlichen Riesengebirges 1938" statt. Für diese Ausstellung haben wir die Geschichten von Zeitzeugen vermittelt und waren selbst Teil davon.

Im September fanden die Europäischen Tage des Kulturerbes in Trautenau statt, diesmal in der Ober Altstadt, wo wir unseren Präsentationsstand hatten und unser Mitglied, Herr Jörg Faber, ein gebürtiger Trautenauer, in der Kirche mit seiner Erzählung mit Gesang und Zitherspiel auftrat.

Im September besuchten wir auch Reichenberg, um die dortige deutsche Minderheit zu besuchen. Wir besuchten ihr Begegnungszentrum und wandelten auf den Spuren der bedeutenden Familie Liebig, die unauslöschliche Spuren im architektonischen Gesicht von Reichenberg hinterlassen hat.

Im Oktober kam die jährliche Delegation vom Heimatkreis Braunau mit einem mehrtägigen Programm, bei dem wir gerne geholfen haben. Am Samstag, dem 2. Oktober, fand auf dem Buchenberg eine Gedenkveranstaltung zu Ehren der tragisch verstorbenen Einwohner von Wekelsdorf in den wilden Zeiten am Ende des Zweiten Weltkriegs statt. Dann wurde die Ausstellung der Gemälde WAND WIND WUND des deutschen Malers und Vorsitzenden des Heimatkreises Braunau, Erik Buchholz, eröffnet. Die Eröffnung fand im Gemeindeamt in Wekelsdorf statt. Begleitet wurde die Vernissage von Gedichten der Wekelsdorferin Gertie Hampel-Faltis, vorgetragen von Sandra Siegmeier und anderen Musikern.

Ende Oktober ist es uns gelungen, eine geführte Wanderung durch das verlorene Dorf Liebenau bei Adersbach mit einer Einheimischen, Frau Christel John, die in Deutschland lebt, zu organisieren. An dem Spaziergang nahmen etwa 120 Personen teil. Wir hatten ein solches Interesse nicht erwartet und waren sehr erfreut. Auf die Wanderung folgte am nächsten Tag das traditionelle GPS-Spiel im Terrain des verschwundenen Liebenau. Die Schülerinnen und Schüler gingen durch das Dorf und erinnerten sich daran, wie es früher aussah und wie die Menschen dort lebten. Vor allem, wenn sie direkt von der einheimischen Frau John darüber informiert wurden.

In diesem Zeitraum fanden auch mehrere Gespräche mit 8. und 9. Klassen der Trautenauer Grundschulen in unserem Begegnungszentrum oder direkt in den Schulen. Das Thema waren zwei Fragen: "Warum lernen wir Deutsch?" und "Warum ist Deutsch hier zu Hause?"

Im Herbst drehte Herr Jörg Schilling vom deutschen Filmstudio Sirius einen Dokumentarfilm über die aktuellen Bemühungen um die tschechisch-deutsche Verständigung in unserer Region. Wir sind Partner dieses Films und haben die meisten Treffen und Interviews vermittelt /z.B. mit dem Verein NaŽďár und der Kirche in Ober Soor, dem Verein in Alt Rognitz, dem Verein Trautenau-Stadt des Lindwurms, dem Bürgermeister von Trautenau, dem Museum in Schatzlar, ein Interview mit Herrn Zieris aus Glasendorf und Herrn Faber aus Ober Altstadt/. Wir selbst gaben Interviews und Informationen über unsere Arbeit im Allgemeinen, über das Paurisch-Projekt und über die Restaurierung des Friedhofs in Döberle. Der Film soll nächstes Jahr in Trautenau uraufgeführt werden.

Das große Ereignis unseres Vereins für das Jahr 2021 ist die Restaurierung des zentralen Kreuzes am Friedhof in Döberle. Die Restaurierung konnte nur dank der finanziellen Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, der deutschen Gemeinde Lohfelden, zu der wir dank unseres Gabersdorfer Landsmannes, Herrn Karl-Heinz Kuhn, freundschaftliche Beziehungen unterhalten, und der Stadt Trautenau durchgeführt werden. Und nicht zuletzt ein Dank an alle Freiwilligen, die unermüdlich und regelmäßig auf dem Friedhof helfen.

/Als Anlage übersenden wir Ihnen den Text der Informationstafel, die sich am Eingang des Friedhofs in Döberle befindet. So können Sie selbst nachlesen, warum, wann und wie das alles passiert ist./

In diesem Jahr gipfelten die Aktivitäten unserer Vereinigung in einem traditionellen Vortrag im Trautenauer Museum. Wie jedes Jahr war sie einer bedeutenden deutschen Trautenauer Persönlichkeit gewidmet und wurde von unserem 2. Vorsitzenden Roman Reil entgegengenommen. Diesmal wurde sie der Persönlichkeit von Hermann Rauch gewidmet, der 25 Jahre lang Bürgermeister von Trautenau war.

Im Laufe des Jahres wurde das Projekt "Paurisch - wie es teilweise zu Hause gesprochen wurde und wird" fortgesetzt. Dies ist eine Tonaufnahme unseres lokalen deutschen Dialekts, die lokale Unterschiede aufzeigt. Die ersten Ergebnisse können Sie sich auf unserer Webseite anhören. Aufgrund der schwierigen Bedingungen und der Wichtigkeit des Themas wird dieses Projekt im Jahr 2022 fortgesetzt. Wir freuen uns über weitere Muttersprachler. 

Trotz der schwierigen Bedingungen fanden die Deutschkurse statt. Wir freuen uns besonders über das Interesse der Kind  er.

 

Wir bedauern sehr, dass wir das Jahrestreffen nicht abhalten konnten und planen es daher für das nächste Jahr im Mai.

 

Wir hoffen aber, Sie schon früher zu sehen, nämlich beim Kaffeeklatsch im März.

Bleibt ihr alle gesund!         Wir freuen uns auf euch!

ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

2024

Akce plánované na rok 2024

PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

Pivovar Krakonoš

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

POMOC PAMÁTKÁM ♦ DENKMALHILFE

Šindelová výzva

Kostel ve Žďáře

Sbírka na kostel v Čermné

Kostel v Čermné

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

15.8.2024 KONCERT RAKOUSKÝ SBOR/KONZERT ÖSTERREICHISCHER CHOR

2. 7. 2024

17.8.2024 KONCERT RAKOUSKÝ SBOR/KONZERT ÖSTERREICHISCHER CHOR

2. 7. 2024

7.9.2024 KULTURNÍ DNY TRUTNOV/KULTURTAGE TRAUTENAU

2. 7. 2024

POHLEDNICE / ANSICHTSKARTE !!! TV !!!

4. 1. 2023

archív

JSME SOUČÁSTÍ ♦ WIR SIND TEIL VON

Shromáždění německých spolků v ČR ♦ Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik

NĚMECKÉ SPOLKY V ČR ♦ DEUTSCHE VEREINE IN TSCHECHIEN

Smajlíci

SPOLUPRACUJEME ♦ WIR ARBEITEN MIT

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Hohenelbe

Heimatkreis Hohenelbe

Dům Rýnovice

Dům česko-německého porozumnění Rýnovice

Prameny Krkonoš

Projekt Prameny Krkonoš

Trutnov - město draka

Sdružení Trutnov - město draka

Město Trutnov

Město Trutnov

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

Andreas Hoffmann

Andreas Hoffmann