Wenkerovy věty ♦ Wenkersätze

Die 40 gebrauchten Sätze für Nord-und Mitteldeutschland sowie später für Süddeutschland

♦ 40 vět použitých pro severní a střední Německo, stejně tak později pro jižní Německo

 

 1. Im Winter fliegen die trocknen Blätter durch die Luft herum.

♦ V zimě létají vzduchem suché listy.

 

 1. Es hört gleich auf zu schneien, dann wird das Wetter wieder besser.

♦ Jen co přestane sněžit, bude počasí zase lepší.

 

 1. Thu Kohlen in den Ofen, daß die Milch bald an zu kochen fängt.

♦ Přilož uhlí do kamen, mléko se začne brzo vařit.

 

 1. Der gute alte Mann ist mit dem Pferde durch´s Eis gebrochen und in das kalte Wasser gefallen.

♦ Dobrý starý muž se s koněm probořil ledem a spadl do studené vody.

 

 1. Er ist vor vier oder sechs Wochen gestorben.

♦ Zemřel před čtyřmi nebo šesti týdny.

 

 1. Das Feuer war zu stark/heiß, die Kuchen sind ja unten ganz schwarz gebrannt.

♦ Oheň byl příliš velký/horký, koláče jsou zespodu celé spálené dočerna.

 

 1. Er ißt die Eier immer ohne Salz und Pfeffer.

♦ Vajíčka jí stále bez soli a pepře.

 

 1. Die Füße thun mir sehr weh, ich glaube, ich habe sie durchgelaufen.

♦ Velmi mě bolí nohy, myslím, že jsem si je ochodil.

 

 1. Ich bin bei der Frau gewesen und habe es ihr gesagt, und sie sagte, sie wollte es auch ihrer Tochter sagen.

♦ Byl jsem u té paní a řekl jsem jí to, a ona řekla ,že to chce také říct svojí dceři.

 

 1. Ich will es auch nicht mehr wieder thun!

♦ Také to už zase nechci více dělat!

 

 1. Ich schlage Dich gleich mit dem Kochlöffel um die Ohren, Du Affe!

Stejně Tě praštím vařečkou přes uši, ty opice!

 

 1. Wo gehst Du hin? Sollen wir mit Dir gehn?

♦ Kam jdeš? Máme jít s Tebou?

 

 1. Es sind schlechte Zeiten.

To jsou špatné časy.

 

 1. Mein liebes Kind, bleib hier unten stehn, die bösen Gänse beißen Dich todt.

♦ Mé milé dítě, zůstaň stát tady dole, ty zlé husy Tě uštípou k smrti.

 

 1. Du hast heute am meisten gelernt und bist artig gewesen, Du darfst früher nach Hause gehn als die Andern.

Ty jsi se dnes učil nejvíce a byl jsi způsobný, smíš jít domů dříve než ostatní.

 

 1. Du bist noch nicht groß genug, um eine Flasche Wein auszutrinken, Du mußt erst noch ein Ende/etwas wachsen und größer werden.

♦ Ty ještě nejsi dost velký, abys vypil láhev vína, nejdřív musíš trochu vyrůst a stát se větším.

 

 1. Geh, sei so gut und sag Deiner Schwester, sie sollte die Kleider für eure Mutter fertig nähen und mit der Bürste rein machen.

Běž, buď tak hodný a řekni své sestře, že má ty šaty pro vaši matku došít a vyčistit kartáčem.

 

 1. Hättest Du ihn gekannt! dann wäre es anders gekommen, und es thäte besser um ihn stehen.

♦ Kéž by jsi ho znal! Pak by to bylo jinak a lépe by se o něj stálo.

 

 1. Wer hat mir meinen Korb mit Fleisch gestohlen?

♦ Kdo mi ukradl můj koš s masem?

 

 1. Er that so, als hätten sie ihn zum dreschen bestellt; sie haben es aber selbst gethan.

Dělal, jako by si ho objednali na mlácení /obilí/, ale oni si to udělali sami.

 

 1. Wem hat er die neue Geschichte erzählt?

♦ Komu vyprávěl tu novou povídku?

 

 1. Man muß laut schreien, sonst versteht er uns nicht.

Musí se hlasitě křičet, jinak nám nerozumí.

 

 1. Wir sind müde und haben Durst.

♦ Jsme unavení a máme žízeň.

 

 1. Als wir gestern Abend zurück kamen, da lagen die Andern schon zu Bett und waren fest am schlafen.

♦ Když jsme se včera večer vrátili, tady už ostatní leželi v posteli a tvrdě spali.

 

 1. Der Schnee ist diese Nacht bei uns liegen geblieben, aber heute Morgen ist er geschmolzen.

♦ Tuto noc u nás zůstal ležet sníh, ale dnes ráno roztál.

 

 1. Hinter unserm Hause stehen drei schöne Apfelbäumchen mit rothen Aepfelchen.

♦ Za naším domem stojí tři krásné jablůňky s červenými jablíčky.

 

 1. Könnt ihr nicht noch ein Augenblickchen auf uns warten, dann gehn wir mit euch.

Nemůžete na nás ještě okamžíček počkat, pak půjdeme s vámi.

 

 1. Ihr dürft nicht solche Kindereien treiben!

♦ Nesmíte dělat takové klukoviny!

 

 1. Unsere Berge sind nicht sehr hoch, die euren sind viel höher.

♦ Naše hory nejsou moc vysoké, ty vaše jsou o moc vyšší.

 

 1. Wieviel Pfund Wurst und wieviel Brod wollt ihr haben?

Kolik liber uzeniny a kolik chleba chcete mít?

 

 1. Ich verstehe euch nicht, ihr müßt ein bißchen lauter sprechen.

♦ Já vám nerozumím, musíte mluvit trochu hlasitěji.

 

 1. Habt ihr kein Stückchen weiße Seife für mich auf meinem Tische gefunden?

Nenašli jste kousíček bílého mýdla pro mě na mém stole?

 

 1. Sein Bruder will sich zwei schöne neue Häuser in eurem Garten bauen.

♦ Jeho bratr si chce postavit dva krásné domy na vaší zahradě.

 

 1. Das Wort kam ihm von Herzen!

Slovo mu vycházelo ze srdce!

 

 1. Das war recht von ihnen!

♦ To bylo od nich správné!

 

 1. Was sitzen da für Vögelchen oben auf dem Mäuerchen?

Co to tady nahoře na zídce sedí za ptáčky?

 

 1. Die Bauern hatten fünf Ochsen und neun Kühe und zwölf Schäfchen vor das Dorf gebracht, die wollten sie verkaufen.

♦ Sedláci přivedli před vesnici pět volů, devět krav a dvanáct ovcí, chtěli by je prodat.

 

 1. Die Leute sind heute alle draußen auf dem Felde und mähen/hauen.

Lidé jsou dnes všichni venku na poli a kosí.

 

 1. Geh nur, der braune Hund thut Dir nichts.

♦ Jen běž, ten hnědý pes Ti nic neudělá.

 

 1. Ich bin mit den Leuten da hinten über die Wiese ins Korn gefahren.

♦ S lidmi jsem tady vzadu přes louku vjel do obilí.

ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

2024

Akce plánované na rok 2024

PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

Pivovar Krakonoš

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

POMOC PAMÁTKÁM ♦ DENKMALHILFE

Šindelová výzva

Kostel ve Žďáře

Sbírka na kostel v Čermné

Kostel v Čermné

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

24.5.2024 VÝROČNÍ SCHŮZE/JAHRESVERSAMMLUNG

24. 1. 2024

POHLEDNICE / ANSICHTSKARTE !!! TV !!!

4. 1. 2023

archív

JSME SOUČÁSTÍ ♦ WIR SIND TEIL VON

Shromáždění německých spolků v ČR ♦ Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik

NĚMECKÉ SPOLKY V ČR ♦ DEUTSCHE VEREINE IN TSCHECHIEN

Smajlíci

SPOLUPRACUJEME ♦ WIR ARBEITEN MIT

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Hohenelbe

Heimatkreis Hohenelbe

Dům Rýnovice

Dům česko-německého porozumnění Rýnovice

Prameny Krkonoš

Projekt Prameny Krkonoš

Trutnov - město draka

Sdružení Trutnov - město draka

Město Trutnov

Město Trutnov

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

Andreas Hoffmann

Andreas Hoffmann