Informace o projektu ♦ Projektsinformationen

Paurisch je označení sudetoněmeckého nářečí, spojeného především s oblastí Krkonoš. Projekt s tímto názvem vznikl na podnět několika nadšenců, kteří mají niterní vztah ke krajině Krkonoš, k jejím původním obyvatelům a jejich kultuře. Cílem projektu je zmapovat pozůstatky zdejšího sudetoněmeckého nářečí a poukázat na jeho lokální specifika a rozmanitost.

Paurisch ist eine Bezeichnung der Sudetendeutscher Mundart, die vor allem mit dem Gebiet des Riesengebirges verbuden ist. Das Projekt mit diesem Namen ist auf den Impuls ein paar Enthusiasten entstanden. Diese Leute haben eine innerliche Beziehung zur Riesengebirgler Landschaft, ihrer ursprünglichen Einwohnern und ihrer Kultur. Das Projektziel ist die Relikte hiesiger Sudetendeutscher Mundart kartieren und auf ihre lokale Spezifika und Vielfalt hinweisen.

Snaha zachytit zdejší dialekt má také za cíl oslovit všechny, kteří mají zájem se vzdělávat o zdejší krajině a v mnoha případech i o vlastních předcích.

Diese Bemühung möchte hiesige Mundart bewahren und hat auch der Ziel alle anzureden, die eine Interesse sich über hiesige Landschaft und in mehreren Fällen auch über eigene Vorfahren ausbilden.

Aby bylo možné výše popsaných cílů dosáhnout, bude se projekt skládat z několika jednotlivých rubrik, zahrnujících nahrávky a přepisy dialektu od samotných rodilých mluvčích, přes porovnání rozdílů na podkladu Wenkerových vět až po záznamy rozhovorů či lidové slovesnosti. Georgu Wenkerovi a jeho dílu je věnována také zvláštní rubrika. Samostatnou rubrikou je také mapa, ve které je přehledně zaneseno místo, kde se naši respondenti narodili nebo žijí, což by mělo určovat rozdíly v nářečí.

♦Wenn es möglich höher beschriebene Ziele zu schaffen wäre, wird das Projekt aus einzelnen Rubriken bestehen. Die Rubriken werden die Audioaufnahmen, die Überschreibungen des Dialektes von den eigenen gebürtigen Sprechern, der Vergleich der Unterschiede auf der Grundlage der Wenkersätze umfassen. Dem Georg Wenker und seinem Werk ist auch eine Rubrik gewidmet.Eine einzelne Rubrik ist die Karte, in der der Ort übersichtlich eingetragen ist, wo unsere Respondenten geboren sind oder leben. Es sollte die Unterschiede in der Mundart festsetzen.

Upozornění: Projekt je založen na aktivním osobním kontaktu se starousedlíky, ve významné většině vysokého seniorského věku. Pandemie onemocnění Covid-19 a s ní související celostátní opatření v podobě různých omezení a především ohleduplnost k účastníkům, kteří se rozhodli nám s tímto projektem pomoci a aktivně se do něj zapojili či chystají zapojit, způsobily zpoždění s jeho celkovým naplněním. Dílčí části projektu budou zpracovávány i nadále, a jakmile to situace dovolí, budeme pokračovat v osobních setkáních a nahrávkách záznamů.

Hinweis: Das Projekt ist auf dem aktiven persönlichen Kontakt mit den Alteingesessenen, die in der bedeutenden Mehrheit im hohen Seniorenalter sind, eingelegt. Die Pandemie der Krankheit Covid-19 und mit ihr verbundene ganzstaatische Maßnahmen in der Form verschiedener Beschränkungen und vor allem eine Berücksichtigung auf die Teilnehmer, die uns mit diesem Projekt helfen und entschieden haben, aktiv in ihm sich eingefügt haben oder sich einfügen wollen, haben eine Verspätung mit der gesamten Erfüllung des Projektes verursacht. Die partikularen Projektsteile werden weiterhin bearbeitet und sobald die Situation erlaubt, werden wir mit den personalen Begegnungen und den Aufnahmen weiterführen.

 

PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

Pivovar Krakonoš

POMOC PAMÁTKÁM ♦ DENKMALHILFE

Šindelová výzva

Kostel ve Žďáře

Sbírka na kostel v Čermné

Kostel v Čermné

ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

2023

PA2023

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

1.-3.3.2024 SEMINÁŘ O NÁŘEČÍ/MUNDARTSEMINAR

27. 12. 2023

21.3.2024 1. KAFFEEKLATSCH

27. 12. 2023

24.5.2024 VÝROČNÍ SCHŮZE/JAHRESVERSAMMLUNG

24. 1. 2024

POHLEDNICE / ANSICHTSKARTE !!! TV !!!

4. 1. 2023

archív

JSME SOUČÁSTÍ ♦ WIR SIND TEIL VON

Shromáždění německých spolků v ČR ♦ Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik

NĚMECKÉ SPOLKY V ČR ♦ DEUTSCHE VEREINE IN TSCHECHIEN

Smajlíci

SPOLUPRACUJEME ♦ WIR ARBEITEN MIT

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Hohenelbe

Heimatkreis Hohenelbe

Dům Rýnovice

Dům česko-německého porozumnění Rýnovice

Prameny Krkonoš

Projekt Prameny Krkonoš

Trutnov - město draka

Sdružení Trutnov - město draka

Město Trutnov

Město Trutnov

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

Andreas Hoffmann

Andreas Hoffmann